حرف های آسمانی

به نام بخشنده بزرگ ، داوربرحق خداوند ایثار و انصاف